k8经典无限制片白天比夜晚更好

k8经典无限制片白天比夜晚更好

天津李氏妇,年过四旬,患痢三年不愈,即稍愈旋又反复。而愚于此案,或从前原有瘀血,或以后变为瘀血,心中仍有游移。

为其息息下行也,实时时借其下行之力,传送所化饮食达于小肠,以化乳糜;更传送所余渣滓,达于大肠,出为大便。 仲景治黄胆虽云胆脾并治,不过即其所用之药揣摩而得。

病因平素身体康强,所禀元阳独旺,是以能享高年。 小便不利,加车前子三钱。

其脉左部仍似弦硬,右部仍濡,不若从前之滑,两尺犹虚,此病已去而正未复也。故以童便之性下趋者佐之,又复将药候至极凉顿服下。

若服药数日而血淋不见轻者,可用荜澄茄细末一分,加西药哥拜拔油一分同服。今欲知此证之原因及治法,须先明少阴伤寒之热证。

欲治此证,当先宣通其肺,俾气管之郁者皆开后,再投以滋阴培气,肺肾双补之剂以祓除其病根。 一剂热未清者,可服至数剂,以服后热退,大便仍不滑泻为度。

Leave a Reply